نازل های نسوز
غلاف مشعل کوره 1
خنک کن کلینکر سیمان
 نازل میانی و نازل گاز
دریچه هوای ثالثیه
تجهیزات کوره، مشعل و قطعات نسوز
نازل مشعل کوره