هادی رولیک 105 بزرگ خطوط نورد
رولرهای خطوط نورد و انتقال