پروانه روتاری مکانیزم تغذیه خط انتقال سیمان به قطر  1600میلیمتر
درام با روکش لاستیکی
زنجیر
تجهیزات خطوط انتقال و فنرهای خاص