مهندس ابراهیم آبیار

مدیر تولید؛ مهندس ساخت و تولید با 18 سال سابقه ساخت و ماشینکاری قطعات و تجهیزات

.